Privacy beleid Australian Home Made Ice Cream

Dit Privacy Beleid werd bijgewerkt op 20/03/2020 en is vanaf deze datum van kracht.

Inhoud

 1. Algemeen
 2. Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verzameld door AHMIC?
 3. Met wie kan AHMIC Persoonsgegevens verzamelen en verwerken? 
 4. Welke Persoonsgegevens kan Ahmic verzamelen en verwerken? 
 5. Is AHMIC verantwoordelijk voor andere websites? 
 6. Hoe beschermt AHMIC uw Persoonsgegevens? 
 7. Wat zijn uw rechten? 
 8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
 9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 10. Kan dit Privacy Beleid gewijzigd worden?
 11. Hoe lang houden wij uw Persoonsgegevens bij? 
 12. Specifieke voorwaarden wanneer u via de Website voor een job solliciteert.
  • Soorten Persoonsgegevens die we verwerken en de doeleinden van de verwerking.
  • Juridische grondslag voor de verwerking.
  • Mededeling aan derden.
  • Bewaring van gegevens.
 13. Specifieke voorwaarden wanneer u zich via deze Website kandidaat stelt voor een AHMIC-franchise
  • Soorten Persoonsgegevens die we verwerken op onze “Franchise”pagina en de doeleinden van de verwerking.
  • Juridische grondslag voor de verwerking.
  • Mededeling aan derden. 
  • Bewaring van gegevens.
 14. Specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de franchisers die inloggen op het sub-domein https://intranet.australianice.com/
  1. Soorten Persoonsgegevens die we verwerken.
  2. Doeleinden en juridische grondslag voor de verwerking.
  3. Mededeling aan derden.
  4. Bewaring van gegevens.
 15. Wie kan u contacteren met vragen en verzoeken?
 16. Slotbepaling.

Cookie-informatie

 • Welk type cookies gebruikt de Website? 
 • Voor welke doeleinden gebruikt de Website Google Analytics?
 • Welke informatie verzamelen we door het gebruik van Google Analytics?
 • Hoe lang blijft een Google Analytics-cookie geldig?
 • Hoe kunt u uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics controleren, opheffen of intrekken?

1. Algemeen

Deze website https://www.australianice.com (“Website“) (dat het sub-domein https://intranet.australianice.com omvat en met uitsluiting van om het even welke andere gelinkte sites) wordt beheerd door Australian Home Made Ice Cream NV (“AHMIC” of “wij”), en wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke van de door ons overeenkomstig dit Privacy Beleid op u betrekking hebbende op deze Website verzamelde en verwerkte Persoonsgegevens.

Australian Home Made Ice Cream N.V.      
Brixtonlaan 26 (Unit 3E)      
B-1930 Zaventem     
België

Ondernemingsnummer: 0447.708.151 RPR Brussel           
Wettelijke vertegenwoordiger: Frederik Van Isacker         
BTW-nummer: BE 0447.708.151    

Dit Privacy Beleid beschrijft de aard van de informatie die wij op deze Website verzamelen, met inbegrip van informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare personen (“Persoonsgegevens“), voor welke doeleinden wij de Persoonsgegevens gebruiken, aan wie we ze eventueel kunnen doorgeven, en de rechten en keuzes die u kan uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens. Dit Privacy Beleid beschrijft ook hoe uw Persoonsgegevens beveiligd worden en langs welke weg u ons kan contacteren in verband met onze gedragslijnen inzake privacy.

Wij verzoeken u dit Privacy Beleid te lezen alvorens u gebruik maakt van of Persoonsgegevens meedeelt op deze Website.

Door u op deze Website te begeven en hem te gebruiken, bevestigt u dat u gelezen heeft en begrijpt op welke wijze wij uw Persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven zoals in dit Privacy Beleid is beschreven.

Gelieve te noteren dat alvorens uw Persoonsgegevens te gebruiken of mee te delen op bepaalde onderdelen van deze Website, u kan gevraagd worden om elektronisch te bevestigen dat u dit Privacy Beleid heeft aanvaard door een symbool of aanvinkbaar hokje aan te klikken. Het aanklikken van het symbool of aanvinkbaar hokje en het gebruik van deze Website betekent dat u de wijze waarop uw Persoonsgegevens zoals in dit Privacy Beleid is beschreven, worden verzameld, gebruikt en verwerkt, begrepen en aanvaard heeft.

Onze gegevens van uw aanvaarding van dit Privacy Beleid, de datum waarop het is aanvaard en van alle toekomstige wijzigingen aan dit Privacy Beleid, zullen als onbetwistbaar schriftelijk bewijs van uw toestemming gelden.

2. Voor welke doeleinden worden uw Persoonsgegevens verzameld door AHMIC?

In bepaalde onderdelen van deze Website wordt u om mededeling van uw Persoonsgegevens gevraagd en meer bepaald van individuele gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of adres. Wanneer we u vragen om uw Persoonsgegevens in te voeren om u toegang te geven tot een van de functies van de Website, gelieve er dan rekening mee te houden dat bepaalde vakjes als verplicht zullen worden aangemerkt, voor zover dit gegevens zijn die we nodig hebben om u toegang te geven tot de betreffende functionaliteit. Als u ervoor kiest om ons deze gegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van deze functionaliteiten.

We kunnen deze gegevens  aanwenden voor verschillende hieronder beschreven doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te benaderen per e-mail of via andere elektronische middelen met nieuws over AHMIC producten en aanbiedingen (ontvangen van mededelingen, elektronische communicaties, of algemene informatie betreffende AHMIC en verwante producten).

 • Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“AVG”) of indien u een van onze bestaande klanten bent, op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over gelijkaardige producten en diensten die wij aanbieden – artikel 6, 1 (f) AVG, voor zover u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt.
 • U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden

Wij kunnen uw naam en adres ook gebruiken om u informatie betreffende AHMIC en/of haar producten te sturen per post. Als wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij uw telefoonnummer gebruiken (als u het ons heeft meegedeeld).

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over de producten en diensten die wij aanbieden – Artikel 6, 1., (f) AVG – en/of uw toestemming – Artikel 6, 1., (a) AVG voor zover u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om te reageren op specifieke vragen die u ons stelt via de rubriek “Contacteer ons” van deze Website.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om te reageren op verzoeken die worden gedaan via de rubriek “Contacteer ons” van deze Website. Deze gegevensverwerking kan ook voor u nuttig zijn voor zover zij ons in staat stelt u te helpen en uw verzoeken te beantwoorden – Artikel 6.1, (f) AVG.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw sollicitatie voor een vacature die u indient via de “Jobs” rubriek van deze Website te beheren en te beoordelen. Raadpleeg punt 12 hieronder voor meer informatie.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de mate dat de verwerking noodzakelijk is voor de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen – Artikel 6, 1., (b) AVG.

We kunnen uw gegevens gebruiken om uw aanvraag om een AHMIC-franchisenemer te worden via de “Franchise” rubriek van deze Website te beheren en te beoordelen . Raadpleeg punt 13 hieronder voor meer informatie.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de mate dat de verwerking noodzakelijk is voor de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen – Artikel 6, 1., (b) AVG.

Wij kunnen uw navigatiegegevens verwerken voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om te begrijpen hoe gebruikers interageren met deze Website, zodat we haar kunnen verbeteren. Raadpleeg de Cookie-informatie hieronder voor meer details.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming – artikel 6.1, (a) AVG.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor andere legitieme doeleinden die u medegedeeld worden op het ogenblik dat u uw Persoonsgegevens meedeelt of voor zover dit op een andere grond is toegestaan of vereist is om toepasselijke wetten en reglementeringen waaraan wij onderworpen zijn na te komen.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt omdat het vereist is op grond van gerechtvaardigde belangen die door AHMIC worden nagestreefd, zonder dat uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten hierop prevaleren – Artikel 6, 1., (f) AVG.

Wij zullen uw voorafgaandelijke toestemming (opt-in) moeten bekomen voor de hoger opgegeven doeleinden wanneer dit is opgelegd door de toepasselijke wetgeving.

3. Met wie kan AHMIC Persoonsgegevens delen?

De Persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij over u verzamelen, worden door Australian Home Made Ice Cream niet verkocht noch anderszins bekend gemaakt met uitzondering van wat hierna is bepaald of indien u daartoe uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft gegeven.

Het kan noodzakelijk zijn uw Persoonsgegevens te delen:

 • met in de EER gevestigde verbonden ondernemingen en/of franchisenemers voor de in dit Privacy Beleid beschreven doeleinden;
 • ingeval van fusie, overname, verkoop van activa, joint venture, of andere verrichtingen die een gehele of gedeeltelijke wijziging in de controle over of de eigendom van AHMIC tot gevolg heeft; of ingeval van een vennootschapsrechtelijke herstructurering, faillissement, insolventieprocedure of gelijkaardige omstandigheden, indien toegestaan en verricht overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of
 • met derden-dienstverleners en leveranciers die namens ons en op basis van onze instructies handelen en welke diensten aan ons verstrekken zoals web-gerelateerde diensten, publiciteit of analyses, hieronder begrepen Google die ons de dienst Google Analytics verstrekt, zodat we de internetservers kunnen beheren en om informatie op te slaan op back-up schijven. Deze derde partijen kunnen de gegevens enkel voor de hoger opgegeven doeleinden aanwenden. Ieder ander gebruik is verboden.

Behoudens voor wat hoger is opgegeven, zal AHMIC uw Persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij het daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In het bijzonder mag AHMIC uw Persoonsgegevens in de volgende omstandigheden meedelen:

 • aan de bevoegde autoriteiten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om te beantwoorden aan geldige informatieverzoeken van politionele of gerechtelijke autoriteiten of wanneer dit op een andere grond wettelijk vereist of toegestaan is;
 • om te beantwoorden aan een noodgeval; of anderszins om de rechten, eigendom, veiligheid of zekerheid van derden, gebruikers van de Website of het publiek te beschermen.

Deze bestemmelingen kunnen in andere landen gevestigd zijn dan het land waar uw Persoonsgegevens werden verzameld, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte die niet onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie vallen en daarom niet worden erkend als landen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, met inbegrip van de Verenigde Staten van Amerika. Hoe dan ook zal AHMIC alleen uw Persoonsgegevens doorgeven aan bestemmelingen die een passend niveau van gegevensbescherming bieden of die toegelaten zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming mits passende waarborgen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, relevante overeenkomsten inzake gegevensdoorgifte op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de doorgifte van gegevens naar derde landen (artikel 46, lid 2, (c), AVG). Een kopie van deze passende waarborgen kan worden verkregen via dataprotection@ahmic.be.

In ieder geval zal AHMIC passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om een adequate bescherming van de aldus overgedragen of bekendgemaakte Persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Het aantal AHMIC-werknemers dat toegang heeft tot de Persoonsgegevens is beperkt en zij worden zorgvuldig geselecteerd. Deze personen zijn bevoegd om toegang te krijgen tot Persoonsgegevens voor zover zij deze nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

4. Welke Persoonsgegevens kan Ahmic verzamelen en verwerken?

Informatie die u verstrekt

AHMIC verzamelt Persoonsgegevens die op u betrekking hebben in uw hoedanigheid van bezoeker van de Website (d.i. informatie die betrekking heeft op u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), zoals uw naam, uw leeftijd, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw voorkeuren en interesses, door het gebruik van deze Website en meer bepaald wanneer u de beschikbare formulieren  invult op de Website, met ons communiceert of deelneemt aan interactieve functionaliteiten.

Automatische Informatieverzameling

Mits u daartoe wanneer het wettelijk vereist is, uw toestemming verleent, kunnen wij en onze derden-dienstverleners verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de wijze waarop de Website wordt geraadpleegd en gebruikt. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op het aantal bezoekers, de verwijzings-URL, het verkorte IP-adres en de bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om een beter idee te hebben over hoe onze gebruikers interageren met onze Website en zo onze Website daarop af te stemmen en te verbeteren. Deze informatie kan niet aan u individueel gelinkt worden, maar als we ze kunnen linken, dan behandelen wij ze overeenkomstig dit Privacy Beleid.

 • Bepaalde informatie wordt verzameld door cookies. AHMIC gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën op haar Website zoals beschreven in de Rubriek “Cookie-informatie” hieronder.

5. Is AHMIC verantwoordelijk voor andere websites?

 • De Website kan verwijzingen bevatten (in de vorm van een hyperlink, banner of knop) naar andere sites die verband houden met deze Website. Dit betekent niet automatisch dat AHMIC verbonden is met deze sites of hun eigenaars.
 • Deze websites vallen niet onder de controle van AHMIC. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, de producten of diensten die zouden worden aangeboden door deze websites of enig ander gebruik van deze websites, noch voor enige praktijken inzake de verwerking van gegevens en privacy die verband houden met deze websites. Wij nodigen u uit om de privacy kennisgevingen van deze websites te bekijken wanneer u hen bezoekt of hen uw Persoonsgegevens zou verstrekken.

6. Hoe beschermt AHMIC uw Persoonsgegevens?

 • AHMIC neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen – en eist dat iedere derde-dienstverlener die Persoonsgegevens voor rekening en op instructie van AHMIC verwerkt –dergelijke maatregelen neemt- om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettelijke vernietiging of toevallig verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, mededeling, verandering of vernieling en tegen iedere andere vorm van onwettige verwerking van informatie zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.
 • Gelieve evenwel te noteren dat geen enkele elektronische doorgifte of opslag van informatie 100% veilig is. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we hebben opgezet om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we dan ook niet waarborgen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal plaatsvinden.

7. Wat zijn uw rechten?

Als natuurlijk persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over bepaalde rechten die hieronder zijn samengevat. Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht van inzage

U heeft het recht om van AHMIC bevestiging te krijgen of zij al dan niet op u betrekking hebbende Persoonsgegevens verwerkt en, indien dit het geval is, heeft u het recht om inzage te vragen tot dergelijke Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de betrokken categorieën van Persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de bestemmelingen of categorieën van bestemmelingen. In elk geval moet AHMIC rekening houden met de rechten en vrijheden van anderen, dus dit recht is niet absoluut. Indien u meer dan één exemplaar van de verwerkte Persoonsgegevens aanvraagt, kan AHMIC een redelijke vergoeding aanrekenen, rekening houdend met de administratieve kosten.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om AHMIC te vragen om onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren. Afhankelijk van het doel van de verwerking heeft u ook het recht om te verzoeken dat onvolledige Persoonsgegevens worden aangevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op wissen (“recht op vergetelheid”)

In bepaalde omstandigheden, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om AHMIC te verzoeken om de op u betrekking hebbende Persoonsgegevens te verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te vragen. In dat geval kunnen uw Persoonsgegevens, met uitzondering van de bewaring, alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om de door u aan AHMIC verstrekte en op u betrekking hebbende Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, en u kunt ook het recht hebben om dergelijke Persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of om AHMIC te verzoeken deze rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht om bezwaar te maken

In bepaalde omstandigheden zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door AHMIC, en AHMIC kan worden verplicht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te stoppen, tenzij AHMIC aantoont dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op uw belangen en rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van AHMIC of wordt uitgevoerd voor statistische doeleinden.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing). 

Recht om zijn toestemming in te trekken

Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Beleid, kunt u deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.  

8. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wij nemen de bescherming van gegevens zeer ernstig. Om deze reden beschikken wij over een toegewijde klantendienst die de vragen over uw rechten afhandelt zoals hierboven beschreven.  Als u uw rechten onder de toepasselijke wetgeving wenst uit te oefenen, alsmede voor meer details en vragen betreffende de gegevensverwerkingsactiviteiten van AHMIC, nodigen wij u uit om ons te contacteren door aan ons een gedateerd en ondertekend verzoek te richten samen met een kopie van uw geldige identiteitskaart of een ander geldig identificatiedocument, op ons hoger opgegeven adres of via e-mail aan dataprotection@ahmic.be.

9. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat AHMIC uw Persoonsgegevens niet op correcte wijze heeft verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder:

10. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

 • Behoudens afwijkende bepalingen onder de toepasselijke wetgeving, kan AHMIC op elk ogenblik – naar goeddunken – beslissen om het geheel of een gedeelte van dit Privacy Beleid met toekomstige uitwerking te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen overeenkomstig wat wettelijk is toegestaan. Elke wijziging aan dit Privacy Beleid zal weergegeven worden op deze pagina en u zal via e-mail op de hoogte worden gebracht (wanneer dit gepast of vereist is krachtens de wettelijke bepalingen en voor zover wij over uw e-mailadres beschikken). Wij zullen bovenaan de datum opgeven op dewelke het Privacy Beleid het laatst gewijzigd is.

11. Hoe lang houden wij uw Persoonsgegevens bij?

Persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan voor zover redelijkerwijze noodzakelijk is voor de in punt 2 hierboven uiteengezette doeleinden, bijvoorbeeld, als u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, totdat u zich afmeldt of uw abonnement op de nieuwsbrief opzegt.  Onafhankelijk van de verwerking van uw Persoonsgegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te realiseren, worden uw Persoonsgegevens vervolgens bewaard voor de periode tijdens dewelke wij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van deze verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

12. Specifieke voorwaarden wanneer u via deze Website voor een job solliciteert

Soorten Persoonsgegevens die we verwerken en de doeleinden van de verwerking

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, verwerkt en bewaart AHMIC de Persoonsgegevens die u ons verstrekt op het moment dat u via deze Website voor een job solliciteert, in het bijzonder wanneer u ons online formulier voor spontane sollicitaties invult of ingaat op een specifiek aanbod, bijvoorbeeld, een tewerkstellingsaanbod bij een van onze franchisenemers en uw CV uploadt. De verzamelde persoonsgegevens omvatten uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer, nationaliteit, vervoermiddel, opleiding, talen, werkervaring, soort werk dat u wenst, evenals alle informatie die zich in het algemeen op een CV bevindt of andere informatie die u vrijwillig met AHMIC en haar franchisenemers (in voorkomend geval) wenst te delen met als enige doel het beheer, de beoordeling, de classificatie, de selectie en mogelijke aanwerving van kandidaten.

Juridische grondslag voor de verwerking

Uw Persoonsgegevens worden verwerkt in de mate dat dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen(artikel 6, 1., b) AVG).

Mededeling aan derden

Voor de hierboven vermelde doeleinden of wanneer dit wettelijk vereist is, kan AHMIC uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere entiteiten van de AHMIC-groep, hun franchisenemers alsook aan derden, zoals beschreven in punt 3 hierboven.

Gelieve er rekening mee te houden dat, afhankelijk van de functie waarvoor u solliciteert (bijvoorbeeld een functie in een ander rechtsgebied of bij een welbepaalde franchisenemer), andere betrokken entiteiten van de AHMIC-groep of hun franchisenemers ook toegang kunnen hebben tot uw Persoonsgegevens en deze gegevens kunnen verwerken voor doeleinden die zij bepalen in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van gegevens.

Bewaring van gegevens

Uw Persoonsgegevens met betrekking tot een specifieke sollicitatie en selectieprocedure waaraan u hebt deelgenomen kunnen worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar na afloop van de selectieprocedure, tenzij de toepasselijke wetgeving kortere termijnen bepaalt.

13. Specifieke voorwaarden wanneer u zich via deze Website kandidaat stelt voor een AHMIC-franchise

Soorten Persoonsgegevens die we verwerken op onze “Franchise” pagina en de doeleinden van de verwerking

In zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, verwerkt en bewaart AHMIC de Persoonsgegevens die u ons verstrekt op het moment dat u op deze Website uw kandidatuur indient om een Franchisenemer van “Australian Home Made Ice Cream” te worden, in het bijzonder wanneer u ons online sollicitatieformulier invult, met inbegrip van uw naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, evenals alle andere informatie die u vrijwillig met AHMIC wenst te delen met als enige doel het beheer, de beoordeling, de classificatie en de selectie van kandidaat-franchisenemers en met het oog op de eventuele sluiting van een franchiseovereenkomst met AHMIC.

Juridische grondslag voor de verwerking

AHMIC verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek werden genomen (artikel 6, 1., b) AVG).

Mededeling aan derden

Voor de hierboven vermelde doeleinden en wanneer dit wettelijk vereist is, kan AHMIC uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere entiteiten van de AHMIC-groep, alsook aan derden, zoals beschreven in punt 3 hierboven.

Gelieve er rekening mee te houden dat, afhankelijk van de handelszaak waarvoor u uw kandidatuur indient (bijvoorbeeld een handelszaak in een ander rechtsgebied), andere betrokken entiteiten van de AHMIC-groep ook toegang kunnen hebben tot uw Persoonsgegevens en deze gegevens kunnen verwerken voor doeleinden die zij bepalen in hun hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke van gegevens.

Bewaring van gegevens

Uw Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijze noodzakelijk om uw kandidatuur om een franchisenemer van “Australian Home Made Ice cream” te worden, te verwerken en te beoordelen, en voor de ganse periode tijdens dewelke wij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van een dergelijke verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

14. Specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de franchisenemers die inloggen op het sub-domein https://intranet.australianice.com/

Soorten Persoonsgegevens die we verwerken

In zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, verwerkt en bewaart AHMIC de Persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken en het gebruiken van uw  franchisenemer account op het sub-domein https://intranet.australianice.com/, met inbegrip van uw naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, uw gebruikersnaam, uw wachtwoord, de geschiedenis van uw bestellingen en andere gegevens met betrekking tot het gebruik van uw account.

Sommige informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies. AHMIC gebruikt cookies en andere soortgelijke technologieën op het sub-domein https://intranet.australianice.com/ zoals beschreven in de Rubriek “Cookie-informatie” hieronder.

Doeleinden en juridische grondslag voor de verwerking

We kunnen uw gegevens verwerken om uw franchisenemer account  aan te maken en te beheren, van waaruit u bestellingen kan plaatsen en onze contractuele relatie kan verderzetten.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de mate dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst – Artikel 6, 1., (b) AVG.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw bestelling van producten zo goed als mogelijk te verwerken en te beheren, om u de bestelde producten te leveren, voor facturatiedoeleinden, om onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen na te leven en voor het beheren van klachten.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in de mate dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst – Artikel 6, 1., (b) AVG of overeenkomstig een wettelijke verplichting – Artikel 6.1. (c) AVG.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw op de hoogte te brengen van de producten en aanbiedingen van AHMIC, evenals van de diverse door AHMIC georganiseerde evenementen die voor u van belang kunnen zijn in uw hoedanigheid van franchisenemer (zoals het ontvangen van mededelingen, nieuwsbrieven, enz.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze franchisenemers in te lichten over onze productaanbiedingen en over de verschillende evenementen die wij organiseren – Artikel 6.1, (f) AVG.

Onder voorbehoud van het verkrijgen van uw afzonderlijke toestemming, kunnen wij foto’s van u gebruiken die gemaakt zijn tijdens evenementen en teambuildings die door AHMIC worden georganiseerd.

Uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt op basis van uw toestemming – artikel 6.1, (a) AVG.

Mededeling aan derden

Voor de hierboven vermelde doeleinden en wanneer dit wettelijk vereist is, kan AHMIC uw Persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere entiteiten van de AHMIC-groep, alsook aan derden, zoals beschreven in punt 3 hierboven.

Bewaring van gegevens

De Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan redelijkerwijze noodzakelijk om uw franchisenemer account te beheren en voor de ganse periode tijdens dewelke wij aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van een dergelijke verwerking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15. Wie kan u contacteren met vragen en verzoeken?

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om ervoor te zorgen dat we uw Persoonsgegevens altijd op een transparante, nauwkeurige en legitieme manier verwerken. Als u vragen heeft over het Privacy Beleid van AHMIC, of om uw rechten onder de toepasselijke wetgeving uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op dataprotection@ahmic.be door “DPO” in de onderwerpregel te vermelden.

16. Slotbepaling

Dit Privacy Beleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Website of die op een andere manier verband houden met deze Website, zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten volgens de toepasselijke wetgeving, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Brussel (België).

Cookie-informatie

Welk type cookies gebruikt de Website?

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, LLC (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze Website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van de Website worden doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vóór de overdracht wordt deze informatie geanonimiseerd door de laatste byte van uw IP-adres te verwijderen.  

Voor welke doeleinden gebruikt de Website Google Analytics?

De Website doet beroep op de diensten van Google Analytics  om uw gebruik van de Website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteit te ontvangen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te ontvangen.

De verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van ons gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming, die u verleent door te klikken op “Accepteren” op de cookiebanner van de Website. U kunt uw toestemming altijd intrekken, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Welke informatie verzamelen we door het gebruik van Google Analytics?

De informatie die we verzamelen door het gebruik van Google Analytics omvat: aantal bezoekers, verwijzings-URL’s, verkort IP-adres en de bezochte pagina’s.

Hoe lang blijft een Google Analytics-cookie geldig?

Een Google Analytics-cookie vervalt uiterlijk 2 jaar na de datum waarop deze werd geplaatst.

Hoe kunt u uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics controleren, opheffen of intrekken?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics weigeren door niet te klikken op “Accepteren” op de cookiebanner van de Website. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies weigeren door de geschikte instellingen voor uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van de Website kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van uw gebruiksgegevens en de verwerking van gegevens door Google ook stoppen door de extensie voor uw huidige browser te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Voor meer informatie over Google Analytics, kunt u de volgende pagina’s consulteren:

www.google.com/policies/privacy/partners/

De pagina code.google.com die het gebruik van cookies door Google Analytics beschrijft

Overzicht van het privacy beleid van Google Analytics

Scroll naar boven